Villkor

STANDARDVILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER AV WARMUP PLC

VILLKOR SOM RÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV BÅDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER

DEL 1

(VILLKOR 1 TILL 7)

1. 1.    TOLKNING
1.1 Definitionerna och tolkningsreglerna i detta villkor gäller avseende dessa villkor (Villkor)

Köpare: the person, firm or company who purchases the Goods and/or Services from the Company.
Contract: the Buyer’s purchase order and the Company’s acceptance of it, or the Buyer’s acceptance of a quotation or offer of sale by the Company under condition 2.2.
Registrerad: Köparen när han/hon är en individ som faller under personuppgifter enligt definition i Data Protection Act 1998.
Leveransställe: den plats där leverans av Produkter ska ske enligt villkor 9.
Produkter: alla produkter som är överenskomna i Kontraktet för leverans till Köparen av Företaget.

Arbetsområde: platsen där Tjänster tillhandahålls enligt vad som indikerats på Företagets offert, ordererkännande eller som annars överenskommits med Köparen enligt villkor 14.1(b).

1.2 En referens till lagen är en referens till den enligt den giltighet som finns inklusive alla tillägg, utökningar, appliceringar eller återskapande och inkluderar alla underordnade klausuler.
1.3 Ord i singular inkluderar plural och plural inkluderar singular.
1.4 En referens till ett kön inkluderar en referens till det andra könet.
1.5 Villkorsrubriker påverkar inte tolkningen av dessa villkor

2. 2. ANVÄNDNING AV VILLKOR
2.1 Dessa Villkor ska:
(a) gälla för och inkluderas i Kontraktet och
(b) råda över alla inkonsekventa villkor som innefattas, eller hänvisas till, i Köparens inköpsorder, orderbekräftelse, acceptans av offert eller specifikation eller antytt av lag, handelsvana eller handelsförlopp.
2.2 Köparens inköpsorder, eller Köparens acceptans av en offert på Produkter och/eller Tjänster från Företaget, utgör ett erbjudande av Köparen att köpa Produkter och/eller Tjänster som specificerats i dessa enligt dessa Villkor. Inget erbjudande som givits av Köparen ska accepteras av Företaget annat än:
(a) det är en skriftlig orderbekräftelse utgiven av Företaget, eller
(b) (om tidigare) att Företaget börjat leverera Produkterna och/eller Tjänsterna, då ett kontrakt för leverans och inköp av dessa Produkter och/eller Tjänster på dessa Villkor kommer att skapas. Köparens normalvillkor (om några) som är fastsatta med, bilagda med eller refererade till i en inköpsorder eller annat dokument ska inte styra detta Kontrakt.

2.3 Offerter ges av Företaget med en förståelse att inget Kontrakt ska upprättas annat än enligt villkor 2.2. Alla offerter är giltiga under en period av 30 dagar från datumet på offerten, under förutsättning att Företaget inte dragit tillbaka den tidigare.

3.  PRIS
3.1 Om inte annat skriftligen överenskommits med Företaget ska priset för Produkterna vara det rekommenderade slutkundspriset angivet i Företagets prislista publicerat på leveransdagen eller bedömd leveransdag, minus skriftligen överenskomna rabatter.
3.2 Priset för Tjänsterna ska vara enligt specificering i Kontraktet.
3.3 Företaget har rätt att leverera delfakturor för Tjänster givna relativt klara och skilda arbetsperioder, eller relativt en period av en vecka eller en kalendermånad.
3.4 Priset för Produkter och/eller Tjänster ska vara exklusive moms, vilken ska tas ut enligt gällande lagstiftning.
3.5 Om Företagets utförande av Tjänsterna under Kontraktet hindras eller fördröjs av agerande eller underlåtenhet att agera från Köparens, dess agenters, underleverantörers eller anställdas sida ska priset för Tjänsterna ökas enligt Företagets publicerade timkostnad (inte mindre än £25) för varje arbetstimmes fördröjning.

4. 4. BETALNING
4.1 Enligt Villkor 4.6 och om inte annat överenskommits skriftligen, ska betalning av alla fakturor ske i den valuta uttryckt i Kontraktet omedelbart när fakturan erhålls.
4.2 Belopp som ska tillfalla Företaget ska betalas till fullo utan avdrag eller tillbakahållanden annat än vad lagen kräver. Köparen ska inte ha rätt att applicera någon kredit, balansering eller motkrav mot Företaget för att berättiga ett återhållande av betalning av ett sådant belopp till fullo eller till en del.
4.3 Ingen betalning ska anses ha mottagits förrän Företaget har tagit emot avräknade medel.
4.4 Utan att det påverkar annan rätt eller handling som det kan ha, om Köparen inte betalar Företaget på utsatt tid, kan Företaget komma att:
(a) begära ränta enligt Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 och
(b) stänga av alla Tjänster till dess att full betalning skett.
4.5 Betalningstid ska vara ett väsentligt innehåll i Kontraktet.
4.6 Alla belopp som ska betalas till Företaget enligt Kontraktet ska förfalla till betalning omedelbart på dess terminering , oavsett andra villkor. Detta villkor 4.6 ska inte påverka någon annan rätt att begära ränta enligt lagen, eller någon sådan rätt enligt Kontraktet.
4.7 Företaget kan, utan att det påverkar annan rätt det kan ha, kompensera en Köpares skuld till Företaget med skuld Företaget har till Köparen.

5.  ANSVARSBEGRÄNSNING
5.1 Med hänsyn tagen till villkor 9, villkor 10 och villkor 12 ger följande villkor hela det finansiella ansvaret Företaget tar (inklusive ansvar för agerande eller underlåtenhet att agera av dess anställda, agenter och underleverantörer) gentemot Köparen med avseende på:
(a) alla överträdelser av dessa villkor
(b) all användning eller återförsäljning Köparen gör av Produkter och/eller Tjänster eller någon del därav och
(c) all representerande, påstående eller skadegörande handling eller undvikande därav inklusive oaktsamhet som uppstår från eller i samband med Kontraktet.
5.2 Alla garantier, villkor och annat som är underförstått i lagen är, så långt det är möjligt, undantagna från Kontraktet.
5.3 Företaget ska inte ha något ansvar gentemot Köparen under Kontraktet om det hindras eller fördröjs från att utföra sina åtaganden enligt Kontraktet eller från att utföra sina affärer genom agerande, händelser, underlåtenhet eller misstag utom dess rimliga kontroll, inklusive strejker, lockouts eller andra industritvister (vare sig de involverar personal från Företaget eller någon annan part), fel på allmännyttiga tjänster eller transportnätverk, krig, uppror, upplopp, uppsåtlig skadeverkan, följande lag eller dekret, regel, förordning eller anvisning, olycka, fabriks- eller maskinhaveri, eldsvåda, översvämning, storm eller leverantörs eller underleverantörs betalningsinställelse.
5.4 Inget av dessa villkor åsidosätter eller begränsar Företagets ansvar:
(a) för dödsfall eller personlig skada orsakad av Företagets oaktsamhet eller
(b) enligt stycke 12 av Sale of Goods Act 1979 eller
(c) enligt stycke 2(3), Consumer Protection Act 1987 eller
(d) för alla saker som skulle vara illegala för Företaget att undanta eller försöka undanta sitt ansvar eller

(e) för all skada eller ansvarsåtagande förorsakat Köparen som ett resultat av bedrägeri eller bedrägligt vilseledande av Företaget eller
(f) för allt ansvar orsakat Köparen som ett resultat av Företagets överträdelse av ägandeskap eller garanti relativt besittningsrätten hänförd till stycke 2 av Supply of Goods and Services Act 1982.
5.5 Med hänsyn tagen till villkor 5.2 och villkor 5.3:
(a) Företaget ska inte vara ansvarigt, vare sig utomobligatoriskt (inklusive oaktsamhet eller överträdelse av lagstadgade skyldigheter), avtalsmässigt, vid bedrägligt vilseledande eller annat för:
(i) förlust av vinst eller
(ii) förlust av affärer eller
(iii) utarmning av goodwill och/eller liknande förluster eller
(iv) förlust av förväntade besparingar eller
(v) förlust av produkter eller
(vi) förlust av avtal eller
(vii) förlust av användning eller
(viii) någon speciell, indirekt, påföljande eller ren ekonomisk förlust, kostnad, skadestånd, avgifter eller utgifter och
(b) Företagets totala ansvar i avtal, utomobligatoriskt (inklusive oaktsamhet eller överträdelse av lagstadgade skyldigheter), bedrägligt vilseledande, återbetalning eller annat som uppkommer i samband med utförandet eller det tänkta utförandet av Kontraktet ska vara begränsat till priset som är betalt för Produkterna och/eller Tjänsterna.

6. DATA PROTECTION ACT 1998
6.1 Företaget är registrerat som dataregisteransvarig enligt Data Protection Act 1998.
6.2 Alla uppgifter som ges till Företaget avseende en registrerad kommer att:
(a) behandlas rättvist och enligt lagen
(b) behandlas för begränsade anledningar och inte på ett sätt som inte stämmer överens med dessa anledningar
(c) lämpliga, relevanta och inte överdrivna
(d) korrekta – inte lagrade längre än nödvändigt
(e) behandlade enligt registrerads rättigheter
(f) säkra och
(g) inte överförda till främmande länder utan tillräckligt skydd.
6.3 Den registrerade kan begära detaljer om den information som lagras av Företaget genom att skriva till:
Warmup plc
702 Tudor Estate
Abbey Road
London
NW10 7UW
6.4 Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för framtagandet av all information som efterfrågas av den registrerade enligt villkor 6.3.
6.5 Köparen bekräftar och accepterar att Företaget kan föra över information avseende Köparen till Företagets finansiärer, vilka:
(a) kan använda, analysera och bedöma information avseende Köparen, inklusive typ av Köparens transaktioner, och utbyta sådan information med andra medlemmar i sin företagsgrupp och andra för kredit- och finansiell bedömning, marknadsundersökning, statistikanalys, försäkringskrav, försäkrings- och utbildningsanledningar och när man gör betalningar och uppfyller sitt avtal med Företaget
(b) ibland kan göra undersökningar av Köparens historik hos kreditreferensagenturer där Köparens uppgifter hos sådana agenturer kan komma att inkludera undersökningar gjorda och information given av andra affärsverksamheter; detaljer av deras undersökningar ska lagras av dessa agenturer men kommer inte att synas av andra organisationer som kan göra undersökningar
(c) kan komma att ge information om Köparen och Köparens skulder till de följande:
(i) Företagets eller dess försäkringsbolag med anledning av skadeståndskrav
(ii) alla Köparens garanter eller borgenärer eller Företagets skyldigheter att göra det möjligt för dem att bedöma sådana åtaganden
(iii) alla Köparens garanter eller borgenärer eller Företagets skyldigheter att göra det möjligt för dem att bedöma sådana åtaganden
(iv) alla företag till vilka Köparens skulder eller Företagets arrangemang med dem kan bli överförda, för att underlätta sådan överföring
(d) kan övervaka och/eller spela in telefonsamtal som Köparen kan ha med dem, av utbildnings- och/eller säkerhetsändamål
(e) kan överföra alla eller delar av sina rättigheter och skyldigheter under detta avtal med Företaget till en tredje part och kan överföra uppgifter om Köparen till tredje part för att göra det möjligt för dem att genomdriva sina rättigheter eller att möta sina skyldigheter.

6.6 På begäran till adressen som är angiven under villkor 6.3 kommer Företaget att tillhandahålla Köparen med information avseende Företagets finansiärer för att fråga efter information om kreditreferensagenturerna och andra tredje parter som hänvisas till ovan. Köparen kan också ha rätten att erhålla en kopia på viss information som Företagets finansiärer har vid en skriftlig begäran till dem, mot en avgift.

7. 7. GENERELLT
7.1 Företaget kan lägga ut utförandet av Kontraktet i sin helhet eller till en del.
7.2 Varje part bekräftar och accepterar att vid ingåendet av Kontraktet den inte förlitar sig på något företag, löfte, försäkran, påstående, representation, garanti eller förståelse (vare sig skriftligen eller ej) från någon person (vare sig del av dessa villkor eller ej) som berör syftet med Kontraktet, annat än det som uttryckligen finns i Kontraktet.
7.3 Varje rättighet eller kompensation för Företaget enligt Kontraktet är utan påverkan av annan rätt eller kompensation Företaget kan ha vare sig det är enligt Kontraktet eller ej.
7.4 Om någon del av Kontraktet befinns vara helt eller delvis illegalt, ogiltigt, annullerbart, ogenomförbart eller oresonligt av en domstol, tribunal eller behörigt administrativt organ ska sådan del avskiljas och kvarvarande bestämmelser i Kontraktet och resten av delen fortsätta att ha laga kraft.
7.5 Misslyckande eller fördröjning av Företaget att upprätthålla eller delvis upprätthålla någon del av Kontraktet ska inte ses som ett avstående av någon av dess rättigheter enligt detta Kontrakt.
7.6 Ett avstående av Företaget för en överträdelse av, eller uteblivande från, någon del av Kontraktet av Köparen ska inte ses som ett avstående från framtida överträdelse eller uteblivande och ska på inget sätt påverka villkoren för Kontraktet.
7.7 Köparen ska inte, utan tidigare skriftligt godkännande från Företaget, överlåta, överföra, debitera, lägga ut eller handla på annat sätt med alla eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kontraktet.
7.8 Företaget kan när som helst överlåta, överföra, debitera, lägga ut eller handla på annat sätt med alla eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kontraktet.
7.9 Ingenting i Kontraktet är avsett att, eller ska verka för att, skapa ett partnerskap mellan parterna, eller att auktorisera endera parten att agera som agent för den andra parten, och ingen part ska ha tillstånd att agera i namn av eller för eller på annat sätt binda den andre på något sätt (inklusive att göra någon typ av företrädande eller garantier, antagande av någon skyldighet eller ansvar och utövandet av någon rättighet eller makt).
7.10 Kontraktsparterna avser inte att någon del av Kontraktet ska regleras på grund av Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 av någon person som inte är en del av det.
7.11 Skapandet, existensen av, konstruktionen, utförandet, giltigheten och alla aspekter av Kontraktet ska regleras av engelsk lag och parterna underkastar sig den icke-exklusiva jurisdiktionen av engelska domstolar.

VILLKOR SOM BERÖR LEVERANS AV PRODUKTER

DEL 2

(VILLKOR 8 TILL 12)

8. 8. BESKRIVNING
8.1 Kvantitet och beskrivning av Produkter ska anges på Företagets offert eller ordererkännande.
8.2 Alla prover, ritningar, beskrivningar, specifikationer och annonser utgivna av Företaget och alla beskrivningar eller illustrationer innefattade i Företagets kataloger eller broschyrer är utgivna eller publicerade endast för syftet att ge en ungefärlig uppfattning om Produkter beskrivna i dem. De ska inte vara en del av Kontraktet och detta är inte en försäljning av ett varuprov.

9. 9. LEVERANS
9.1 Om inte annat angivits skriftligen av Företaget ska leverans av Produkter ske på Företagets verksamhetsställe.
9.2 All fördröjning av leveranser av Produkter (även om det är orsakade av Företagets oaktsamhet) ska inte ge Köparen rätt att terminera  eller dra tillbaka Kontraktet.
9.3 Företaget kan leverera Produkter i flera delleveranser och ge ut separata fakturor för varje delleverans.
9.4 Varje delleverans ska vara ett separat Kontrakt och ingen annullering eller terminering av ett Kontrakt med avseende på en delleverans ska göra det möjligt för Köparen att vägra eller avsluta annat Kontrakt eller annan delleverans.

10.  INGEN LEVERANS
10.1 Företagets ansvar leverans av Produkter inte sker ska begränsas till att ersätta Produkterna inom rimlig tid eller att ge ut en kreditfaktura för den proportion av Kontraktstariffen som fakturerats för dessa Produkter.

11.  RISK / ÄGANDE
11.1 Risken för produkterna ligger hos Köparen från leveranstidpunkten.
11.2 Ägandeskapet till Produkten ska inte övergå till Köparen innan Företaget har fått alla belopp de är skyldiga till fullo (i form av kontanter eller avräknade medel) avseende
(a) Produkterna, och
(b) alla andra summor till Företaget från Köparen vilka är förfallna eller vilka kommer att förfalla av alla anledningar.
11.3 Tills ägandeskapet av Produkterna har flyttats till Köparen ska Köparen:
(a) förvalta Produkterna för Företaget
(b) lagra Produkterna (utan kostnad för Företaget) separat från andra produkter från Köparen eller tredje part på sådant sätt att de fortsätter att vara lätt identifierbara som Företagets egendom
(c) inte förstöra, vanställa eller täcka över identifieringsmärkning eller förpackning på eller avseende Produkterna, och
(d) hålla Produkterna i tillfredställande skick och hålla dem försäkrade å Företagets vägnar för deras fulla pris mot alla risker till Företagets resonabla belåtenhet. På begäran ska Köparen visa försäkringspolicyn för Företaget.
11.4 Köparen kan sälja Produkterna vidare innan ägarskap överlåtits till dem enbart under följande villkor:
(a) all försäljning ska ske som en del av Köparens normala affärsaktivitet till fullt marknadspris, och
(b) sådan försäljning ska vara försäljning av Företagets egendom på Köparens egen räkning och Köparen ska agera som huvudman vid sådan försäljning.
11.5 Köparens rätt till innehav av Produkterna ska avslutas omedelbart om:
(a) Köparen får en konkursbegäran mot sig eller gör ett avtal eller ackord med sina borgenärer, eller på annat sätt drar nytta av lagbestämmelser som råder vid detta tillfälle för lindring av insolventa gäldenärer, eller (varandes en juridisk person) kallar samman ett möte för borgenärerna (vare sig formellt eller informellt), eller blir likviderat (vare sig frivilligt eller påtvingat) förutom en solvent frivillig likvidering med avsikten att rekonstruera eller slå samman, eller har god man utsedd för sitt åtagande eller del därav, eller dokument inges till rätten för att få en administratör utsedd för Köparen eller för givande av en administreringsorder avseende Köparen eller är inblandad i en process utanför England vilken är analog med det föregående
(b) Köparen tvingas eller tillåter en verkställighet, vare sig den är laglig eller skälig, bli uppburen på hans/dess egendom eller fås gentemot honom/denne, eller inte kan betala sina skulder inom betydelsen av stycke 123 av Insolvency Act 1986 eller Köparen slutar sin verksamhet eller blir utsatt för en process utanför England vilken är analog med det föregående eller
(c) Köparen inte fullgör eller inte utför någon av sina skyldigheter enligt Kontraktet eller något annat avtal mellan Företaget och Köparen
11.6 Företaget ska ha rätt att få betalning för Produkter oavsett om äganderätten till Produkterna inte har lämnat Företaget.
11.7 Vid terminering av Kontraktet, oavsett hur detta skett, ska Företagets (men inte Köparens) rättigheter enligt detta villkor 11 fortsätta att vara verksamma.

12.  KVALITET
12.1 Där Företaget inte är tillverkare av Produkterna ska Företaget sträva efter att överföra till Köparen rätten till alla garantier som givits till Företaget.
12.2 Företaget garanterar att (med hänsyn tagen till andra bestämmelser bland dessa villkor) ska Produkterna vid leverans ska vara av tillfredställande kvalitet enligt betydelsen given i Sale of Goods Act 1979.

VILLKOR RELATERADE BARA TILL TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTER

DEL 3

(VILLKOR 13 TILL 14)

13.  FÖRETAGETS SKYLDIGHETER

13.1 Företaget ska göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla Tjänsterna, och för att leverera Produkterna till Köparen, enligt allt väsentligt i Kontraktet.
13.2 Företaget ska göra rimliga ansträngningar att möta alla leveransdatum som anges i Kontraktet, men alla sådana datum ska bara vara uppskattningar och tid är inte det viktigaste i Kontraktet.
13.3 Företaget ska inte vara tvunget att följa alla hälso- och säkerhetsregler och förordningar eller andra säkerhetskrav förutom enligt vad som överenskommits skriftligt innan Kontraktet blivit till enligt villkor 2.2.

14.  KÖPARES SKYLDIGHETER
14.1 Köparen ska:
(a) samarbeta med Företaget med allt som hör till Tjänsterna
(b) i tid och utan kostnad ge, till Företaget, dess agenter, underleverantörer och anställda, tillgång till Köparens lokaler, kontor, data och andra inrättningar enligt Företagets förfrågan
(c) se till att inga andra personer kommer att röra sig över Arbetsytan under tiden för Tjänsterna
(d) i tid tillhandahålla sådan information som Företaget kan efterfråga avseende Tjänsterna och se till att den är korrekt i sina viktigaste detaljer
(e) vara ansvarig (på egen bekostnad) för att förbereda och underhålla de aktuella lokalerna för Tjänsterna, inklusive identifiering, övervakning, bortforsling och avlägsnande av skräp och/eller farligt material från dessa lokaler enlig alla relevanta lagar, före och under tillhandahållandet av Tjänsterna i dessa lokaler, och informera Företaget om alla dess skyldigheter och aktiviteter enligt detta villkor 14.1
(f) informera Företaget om alla hälso- och säkerhetsregler och förordningar och alla andra rimliga säkerhetskrav som gäller i Köparens lokaler

(g) skaffa och underhålla alla nödvändiga licenser och tillstånd och följa alla tillämpliga regelverk beträffande Tjänsterna och installationen av Produkterna, i alla fall innan datumet då Tjänsterna ska påbörjas
(h) hålla, underhålla och försäkra Arbetsytan för syfte och tidsram för Tjänsterna
(i) se till alla förberedelser på undergolven:
(i) är enligt Företagets riktlinjer
(ii) meet building regulations; and
(iii) were laid more than seven days prior to the date specified in the Contract for commencement of the Services,
(j) se till att Arbetsytan är jämn, torr och fri från skräp
(k) se till att innan datumet specificerat i Kontraktet för start av Tjänsterna alla kablar, kontakter, anslutningar och rörledningar:
(i) har blivit installerade (i korrekt position för att göra det möjligt att tillhandahålla Tjänsterna) och är rena
(ii) möter alla relevanta regler och förordningar och är lämpliga för syftet baserat på gränsvärden och krav från anslutande produkter
(iii) beträffande kablage har anslutits till lämpliga konsumentenheter med lämpliga skyddsenheter (RCD och MCB och RCBO) innan början av tjänstens tillhandahållande
(iv) avseende rörmokeri, har kopplats till lämpliga tjänster och värmekällor, innan början av tjänstens tillhandahållande och
(v) är av korrekt storlek för installation av Produkterna.

14.2 Efter avslutande av Tjänsterna ska Köparen garantera att:
(a) värmearbetet är ordentligt skyddat och
(b) ingen person korsar Arbetsytan innan slutförandet av den strukturella golvbeläggningen annat än personer som lägger den strukturella golvbeläggningen (instruktioner och ritningar finns tillgängliga vid förfrågan).
14.3 Om Företagets utförande av sina åtaganden enligt Kontraktet hindras eller fördröjs av agerande eller underlåtenhet från Köparen, dess agenter, underleverantörer eller anställda, ska Företaget inte hållas ansvarigt för några kostnader, avgifter eller förluster som ådragits eller uppkommit av Köparen och som uppstår direkt eller indirekt från sådant hinder eller fördröjning.
14.4 Köparen ska vara ansvarig för att betala Företaget, på begäran, alla rimliga kostnader, avgifter eller förluster som ådragits eller uppstått för Företaget (inklusive alla direkta, indirekta och påföljande förluster, förlust av vinst och förlust av anseende, förlust eller skada på egendom och de som uppstår från skada på eller dödsfall av en person och förlust av möjlighet att använda resurserna på annat ställe) och som uppstår direkt eller indirekt från Köparens bedrägeri, oaktsamhet, underlåtenhet att fullgöra eller fördröjning av utförandet av någon av skyldigheterna enligt Kontraktet, med hänsyn tagen till Företagets bekräftande av sådana kostnader, avgifter och förluster till Köparen skriftligt.
14.5 Köparen ska inte, utan föregående skriftligt godkännande av Företaget någon gång under tiden från Kontraktsdatum till dess utgång sex månader efter fullgörandet av Tjänsterna, värva eller locka bort från Företaget eller anställa eller försöka att anställa en person som är eller har varit anställd hos Företaget eller en underleverantör till Företaget i tillhandahållandet av Tjänsterna.
14.6 Alla medgivanden som ges av Företaget enligt villkor 14.5 ska vara förbehållna att Köparen betalar Företaget en summa motsvarande 20 % av den då korrekta årliga ersättningen av företagets anställda eller underleverantör eller, om det är högre, 20 % av den årliga ersättningen Köparen betalar den anställde eller underleverantör.

VILLKOR OCH EXEMPELKOSTNADER I HELA WEBBSIDAN

DEL 4

(VILLKOR 15)

15. BESKRIVNING
Beräkningarna på hemsidan har baserats på följande rimliga antaganden:

(a) installationen är i ett hus byggt enligt nuvarande Part L regelverk
(b) värmare som används: 150 W/m2 mattor, under 8–10 mm keramisk klinker på 10 mm Warmup isoleringsskiva
(c) temperaturskillnader mellan ”på” och ”viloläge” är 5 oC (t.ex. 16 oC i ”viloläge”, 21 oC när den är ”på”)
(d) golvegenskaperna svarar mot storleken på utrymmet (t.ex. 5 m2 uppvärmning för 5 m2 rum)
(e) uppvärmningstiden är inkluderad inom timmarna PÅ
(f) värmen styrs av en Warmup-termostat
(g) pris per kWh är 11,61 p (April 2014). Det lägsta priset på elektricitet i Storbritannien i april 2014.

JURIDISK INFORMATION OCH NOTISER

DEL 5

(VILLKOR 16)

16. BESKRIVNING

Ägande av webbsida – Acceptans av Användarvillkor

Dessa Användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller för Warmups webbsida som finns på www.warmup.co.uk, och alla närliggande webbsidor länkade till www.warmup.co.uk av Warmup.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBBSIDAN ACCEPTERAR DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR; OM DU INTE HÅLLER MED SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBSIDAN.

16.1 Warmup förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Användarvillkor, när som helst. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa Användarvillkor regelbundet för ändringar. Ditt fortsatta utnyttjande av webbsidan efter det att ändringar gjorts betyder att du accepterar och håller med om ändringarna.
16.2 Innehåll
Allt innehåll inklusive men inte begränsat till bilder, pdf:er och videor är skyddade av Warmup Plc:s varumärke. Reproduktion av information eller data för kommersiella ändamål, speciellt användande av texter, textdelar eller bilder kräver godkännande av Warmup Plc i förväg. Om inte annat anges är alla skyddbara varumärken på webbsidorna från Warmup Plc skyddade av varumärkeslag. Detta är speciellt sant för varumärket ”Warmup” och alla associerade varumärken.
16.3 Ditt bruk av denna webbsida
Warmup garanterar inte att alla sidornas innehåll, pdf:er, videor och annan relaterad information på denna webbsida är uppdaterade och korrekta. När man letar efter information avseende Warmups produkter och tjänster ska användaren alltid åberopa de fysiska installationsinstruktionerna som följer Warmups produkter.
16.4 Ansvarsbegränsning
Förutom där det är förhindrat av lagen, kommer Warmup under inga som helst omständigheter att vara ansvarigt mot dig för någon indirekt, påföljande, avskräckande, oavsiktlig eller bestraffande skada, inklusive förlust av vinst, även om Warmup har gjorts medveten om möjligheten för sådan skada, som resultat av bruket av denna webbsida. Warmup Plc förbehåller sig rätten att göra förändringar eller tillägg till webbsidan när som helst utan föregående varning.
16.5 Externa länkar
On websites linked to from this website, and those that link to this website, Warmup Plc is not liable for the content of any other website accessed through such links.

WARMUP® PRODUKTGARANTI

DEL 6

(VILLKOR 17)

17. BESKRIVNING

Warmups® produkter garanteras av WARMUP PLC (”Warmup”) för att vara fria från defekter i material och tillverkning under normal användning och underhåll och är garanterade att fortsätta att vara så med hänsyn tagen till de begränsningar och villkor som beskrivs nedan. Warmups® produkter är garanterade från inköpsdagen mot tillverkningsdefekter. Registrering är bara bekräftad när bekräftelse sänts av Warmup Plc.
17.1 Garantin gäller för produkter endast om de:
(a) är registrerade hos Warmup inom 30 dagar från inköp
(b) är valda, konstruerade och installerade av en kvalificerad entreprenör enligt installationsinstruktionerna som ges av Warmup vilka är uppdaterade vid det aktuella Installationsdatumet
(c) är anslutna till lämplig kraftkälla och/eller vattenförsörjning
(d) värmaren har jordats och alltid skyddas av en 30 mA RCD eller RCBO (detta gäller bara för elektriska värmare)
(e) installerats enligt kraven från alla applicerbara byggnormer
(f) inte exponeras för tryck, kraft och/eller temperaturer som överstiger de gränser som tryckts på de garanterade produkterna eller i den relevanta installationshandboken från Warmup
(g) är kvar i sitt ursprungliga installationsställe, så att golvbeläggningen eller gjutmassan över produkten inte är skadad, upplyft, utbytt, reparerad eller täckt med efterföljande golvlager
(h) inte visar prov på oavsiktlig skada, felanvändning, dåligt underhåll, manipulering eller reparation eller modifiering utan föregående skriftligt godkännande av Warmup Plc.
17.2 Anmälan om ett misstänkt produktfel måste tas emot skriftligen av Warmup inom trettio (30) dagar från upptäckt av misstänkt fel. Produkter som tros vara defekta måste göras tillgängliga för Warmup för testning och bedömning av orsak.
17.3 Vid acceptans av garantiåberopandet ska Warmup få nittio (90) vardagar under vilka man undersöker och bedömer huruvida man accepterar ansvar för hävdad defekt i materialet eller arbetet och bestämmer vilka lämpliga åtgärder som ska tas.
17.4 Under garantiperioden kommer Warmup att ordna så att produkten blir reparerad eller (efter Warmups beslut) ersatt utan kostnad. Sådan kostnad utsträcker sig inte till annan kostnad än den direkta kostnaden för reparation eller utbyte av Warmup och täcker inte kostnader för att lägga nytt, byta ut eller reparera någon golvbeläggning eller golv.
17.5 Det är uttryckligen överenskommet att de enda ersättningar under denna begränsade garanti ska vara efter Warmups eget gottfinnande att antingen ge pengarna tillbaka, reparera eller byta ut en artikel som visat sig vara defekt. All ersättning som ges till kunder för transport, arbete, reparation eller allt annat arbete, är enbart enligt Warmups egna gottfinnande och ska godkännas skriftligt, i förväg, av Warmup. Sådan kostnad utsträcker sig inte till någon kostnad annat än direkta kostnader för reparation eller utbyte av Warmup.
17.6 Om produkten slutar fungera på grund av skada orsakat vid installationen eller vid klinkerläggning gäller inte denna garanti. Det är därför viktigt att kontrollera att produkten fungerar (som angivits i den relevanta installationshandboken) före installation av slutlig golvbeläggning.
17.7 Warmup ska under inga som helst omständigheter vara ansvarigt för oavsiktliga skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till extra värme- och vattenkostnader eller skador på fastigheten.
17.8 Utan att begränsa det föregående ska denna Warmup garanti inte gälla för:
(a) skador eller reparationer som krävs på grund av en felaktig installation, applikation eller onormala användningsvillkor
(b) skada orsakad under installation, ingjutning, golvläggning eller annat reparationsarbete på golvet gjort efter installation
(c) skada på grund av översvämning, eldsvåda, blåst, blixtnedslag, olycka, frätande miljö, ultraviolett ljus eller andra villkor utom kontroll för Warmup Plc
(d) bruk av komponenter eller tillbehör som inte är kompatibla med Warmups produkter
(e) produkter installerade utanför landet de ursprungligen var avsedda för när de specificerades av Warmup
(f) normalt underhåll enligt installations- och användarbeskrivning
(g) delar som inte levererats eller konstruerats av Warmup
(h) skada eller reparationer som krävs på grund av felaktig användning, underhåll, hantering eller servicing
(i) misslyckad start beroende på störning av och/eller otillräcklig elektrisk service
(j) all skada orsakad av frusna eller trasiga vattenledningar vid utrustningsfel
(k) ändringar i produktutseende som inte påverkar prestanda.
17.9 Genom ömsesidig överenskommelse mellan alla parter är det överenskommet att denna begränsade garanti, alla krav som uppkommer från överträdelse av avtal, alla överträdelser av garantiåtagande eller alla andra krav som dyker upp ska regleras enlig Englands och Wales lagar. Det är uttryckligen förstått att Warmups försäljningsrepresentanter, ingenjörer, distributörer, underleverantörer och medlemmar av försäljnings- och tekniskt stödteam inte har någon auktoritet som helst att binda Warmup till något avtal, garanti eller åtgärd i någon form utan uttryckligt skriftligt godkännande av Warmup Plc.
a) WARMUP PLC FÖRNEKAR:
(i) ALL GARANTI SOM INTE FINNS HÄRI INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN SPECIELL ANLEDNING
(ii) ALL LAGSTADGAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR BEBOELIGHET LIKVÄL SOM ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUSTER, UTGIFTER OCH OLÄGENHETER, SÄRSKILDA, INDIREKTA, SEKUNDÄRA, OAVSIKTLIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN INNEHAV ELLER ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH SAKER SÅLDA HÄRIFRÅN.
17.10 SafetyNet™ installationsgarantiriktlinjer:
(a) Om du av misstag skadar ett Warmup rör eller en Warmup värmetråd innan röret eller värmetråden täcks av gjutmassa eller golvbeläggning kan du skicka tillbaka den skadade produkten till Warmup inom 30 DAGAR tillsammans med ditt ursprungligt daterade inköpskvitto och WARMUP KOMMER ATT ERSÄTTA PRODUKTEN MOT EN ANNAN AV SAMMA MÄRKE OCH MODELL – UTAN AVGIFT
(b) VÄNLIGEN NOTERA
(i) The SafetyNet™ Installation Guarantee does not cover any other type of damage, misuse, or improper installation due to improper adhesive or subfloor conditions. Limit of one free replacement heater per customer or installer.
(ii) Damage to the pipe or electric heater that occurs after screeding or laying of the floor covering is not covered by the Safety Net™ Installation Guarantee.

18) GARANTILÄNGDER
(a) Elektriska system:
(i) Warmup löstrådsystem (DWS) – livstidsgaranti
(ii) Warmup StickyMat-system (SPM) – livstidsgaranti
(ii) Warmup DCM-PRO System – Lifetime Warranty
(iii) Warmup DCM-PRO-system – livstidsgaranti
(iv) Warmup ingjutningsvärmetråd (WIS) – 10 års garanti

(iv) Warmup foliematta (WLFH) – 15 års garanti

(b) Vattenburna system:
(i) Warmup PEX-A värmerör – livstidsgaranti
(ii) Warmup PE-RT värmerör – 50 års garanti
(iii) Warmup PE-RT-AL-PE-RT – 50 års garanti
(iv) Warmup Förgreningsrör – 10 års garanti
(v) Warmup Ställdon – 2 års garanti
(vi) Warmup Pumpar – 2 års garanti
(c) Styrsystem:
(i) Alla Warmups termostater, kontroller och kablingcenter är garanterade för en period på 3 år
(d) Isolering :
(i) All Warmup insulation panels are warrantied for a period of 5 years.